שימוש במפה לספר תורה

מאגר שו”ת הרבקטגוריה: Questionsשימוש במפה לספר תורה
Shlomo-admin צוות asked 2 שנים ago

מפה לס”ת ובה מודפסות הברכות כדי להקל על העולה לתורה, וכתוב שם שמות קדושים, האם מותר להשתמש בה? 

1 Answers
Shlomo-admin צוות answered 2 שנים ago

מטפחות של ספר תורה שכתובים עליהם פסוקים, מותרים בשימוש כיון שנעשו לספר תורה דינם כתשמישי קדושה, וכן מה שהתחדש לאחרונה שעושים מפה לס”ת ובה מודפסות הברכות כדי להקל על העולה לתורה, וכתוב שם שמות קדושים, מותרים בשימוש מהטעם הנ”ל.
דהנה הלבוש ביו”ד (סימן רפג  אות ד) אחר שהביא דברי הרמב”ם אודות הטלית כתב שמטעם זה התירו לכתוב פסוקים על מפות של ס”ת שהם תשמישי קדושה ואסור לנהוג בהם קלות. ע”ש. והעתיקו הש”ך שם (סק”ו) וכתב: ואע”ג דרבנו ירוחם כתב עוד טעם לאסור והיינו משום שאסור לכתוב מן התורה פסוקים, כבר נתבאר דנתפשט המנהג להקל בזה. ע”כ.
וכן מבואר מדברי הרב שלחן גבוה (יו”ד סימן רעו ס”ק יח) טליתות או פרוכות ומפות של ס”ת שמצויירים בהם פסוקים עם שמות של כסף וזהב טווי, ובלו, אסור להוציא החוטים, אלא חותך את השם שלם עם הבגד שתחתיו ותופרו בבגד אחר או גונזו. ע”ש.

Recommended

Popular Playlist