ספר יריעות שלמה חלק א

יריעות שלמה א – פרק א – דיני העור

א. אין כותבים ספר תורה תפילין ומזוזות אלא על עורות מבהמה חיה ועוף הטהורים ואפילו מנבלות וטרפות שלהם. אבל עורות של חיה ועוף הטמאים אסור לכתוב עליהם, דכתיב "למען תהיה תורת ה' בפיך" ודרשו ממין המותר לפיך. ואם עבר וכתב עליהם, פסול. ועור הדג, אפילו הוא טהור אין כותבים עליו...

יריעות שלמה א – פרק ב – דיני השרטוט

ספר תורה מזוזה ומגילה א. ספר תורה, מזוזה ומגילה צריכים שרטוט, ואם נכתבו בלא שרטוט פסולים. ואין תקנה לשרטט לאחר הכתיבה. ב. נוהגים לשרטט גם מן הצדדים, ואם לא שרטט כשר בדיעבד. ומכל מקום מהיות טוב ישרטט לאחר הכתיבה. ג. צריך לשרטט את כל השיטות ואם לא שרטט כולן פסול...

יריעות שלמה א – פרק ג – דיני הדיו

עשיית הדיו א. הלכה למשה מסיני שאין כותבים ספר תורה תפילין ומזוזות אלא בדיו, ולכן צריך שיהיה צבעו שחור ושיהיה מתקיים על הקלף, ונוהגים לעשותו ממי עפצים וקנקנתום. וכיום נמכר בחנויות לצרכי סת"ם, דיו מוכן לכתיבה וכותבים בו כל הסופרים, ואין לשנות. ומכל מקום אם כתב או תיקן בדיו שחור...

יריעות שלמה א – פרק ד – דיני הסופר

דרך הכתיבה א. צריך שיכתוב בימינו שאין דרך כתיבה בשמאל, ואם כתב בשמאל פסולים. ואם אי אפשר למצוא אחרות, יניח התפילין בלא ברכה. ב. איטר יד, ידו השמאלית נחשבת ימין, ויכתוב ספר תורה תפילין ומזוזות בשמאל, ואם כתב בימין פסולים. ותפילין שכתבן האיטר כשרות לכתחילה ואין בהם חשש כלל גם...

יריעות שלמה א – פרק ה – דיני כתיבה לשמה

קידוש הסת"ם א. לפני כתיבת ספר תורה תפילין מזוזה ומגילה, צריך לומר בפיו שהוא כותב לשם קדושה, ולכן כשכותב ספר תורה יאמר "ספר זה אני כותב לשם קדושת ספר תורה". וטוב שיוסיף ויאמר "וכל אזכרות שבו לשם קדושת השם". ויאמר הקידוש סמוך לתחלת הכתיבה ולא לפני כן. וצריך לומר קידוש...

יריעות שלמה א – פרק ו – דיני כתיבת שמות הקודש

א. אף על פי שבתחילת הכתיבה אומר הסופר שהוא כותב לשם קדושת ספר תורה (תפילין, מזוזה), בכל פעם שכותב שם משמות הקדושים שאינם נמחקים, צריך לומר: הריני כותב "לשם קדושת השם", ואם לא עשה כן פסול. ואפילו מקצת מן השם שהוא בא לכתוב כגון שנתקלקלה איזו אות או מקצת אות...

יריעות שלמה א – פרק ז – דיני כתיבת הפרשיות

כתיבת הפרשיות א. פרשיות של ראש יכתוב כל אחת בקלף נפרד, ופרשיות של יד יכתוב כולן בקלף אחד, ואם כתבן בארבעה קלפים כשר. ויש נוהגים להדביקן בדבק שתהיינה כולן כקלף אחד, ולכתחילה ידביק בדבק כשר. ויש שנהגו שלא להדביקן אלא גוללים אותה הפרשה המופרדת מסופה לתחלתה ונותנים אותה בתוך הפרשיות...

יריעות שלמה א – פרק ח – כתיבת אותיות חוץ לשיטה

בתפילין א. יעשה את השיטות שוות שלא תהא אחת נכנסת ואחת יוצאת, בין בתחלת השיטה ובין בסופה ואפילו אות אחת, משום "זה אלי ואנוהו". ב. יזהר שלא יכתוב שלוש אותיות חוץ לשיטה, אף אם הן מיעוט התיבה. ג. שתי אותיות שהן תיבה אחת, לא יכתוב חוץ לשיטה, אבל לכתוב אות...

יריעות שלמה א – פרק ט – דיני היקף גויל

כל אות צריכה להיות מוקפת גויל, דהיינו שיהיה הקלף מקיף אותה מכל רוחותיה ולא יהיה אויר סמוך לה, כגון שיש סמוך לה נקב, וכן שלא תהיה מגעת עד לסוף הקלף, וכן שלא תגע אות באות עד שנמצא שאין קלף מקיפה אלא הדיו מבדיל היקף הקלף, ודין זה מבואר במנחות (כ"ט...

יריעות שלמה א – פרק י – דיני כתיבה כסדרן

תפילין ומזוזות צריך שתהיינה כתובות כסדרן כמו שכתובות בתורה, דכתיב "והיו הדברים" ודרשו חז"ל בהוייתן יהיו. לכן אם שינה והקדים פרשה לפרשה או תיבה לתיבה או אות לאות פסול. ודין שלא כסדרן לא נאמר אלא באותיות ובצורתן, אבל בשאר פרטי דיני תפילין ומזוזות אין דין שלא כסדרן, וכמו שיבואר באורך...

יריעות שלמה א – פרק יא – דיני פיסוקים באותיות

א. כל אות צריכה להיות גולם אחד דהיינו שיהיו כל חלקיה מחוברים, כגון היודי"ן שעל האל"ף והעי"ן והפ"א והצד"י והשי"ן ורגל התי"ו. ואם אינם מחוברים, פסולה. וכן שאר אותיות, חוץ מה"א וקו"ף שאין הרגל נוגעת בגג ואם נגעה, פסולה. ב. במה דברים אמורים שפסולה האות, בלא תקון. אבל ע"י תקון...

יריעות שלמה א – פרק יב – דיני חק תוכות

המוחק מן הדיו ועל ידי כך נוצרת האות, הרי היא פסולה, שנאמר (דברים כ"ד) "וכתב לה ספר כריתות" ודרשו חז"ל (גיטין כ' ע"א) וכתב ולא חקק. והוא הדין לספר תורה תפילין ומזוזה שכתוב בהם לשון כתיבה. ובכל אופן שלא היה לאות צורתה...

יריעות שלמה א – פרק יג – דיני הבחנת תינוק

האותיות צריכות להיות כצורה המסורה לנו ואם נשתנתה האות מצורתה הראויה, אם השינוי מהותי עד שאינה ניכרת כאותה האות הצריכה להיות, או חסרה ראש כגון שי"ן שחסר אחד מראשיה, פסולה. ואם ספק לנו אם נשתנתה מצורתה, בין אם השינוי בצורת האות ובין אם בשיעור האות, שואלים תינוק (דהיינו קטן) באופן...

יריעות שלמה א – פרק טו – דיני פרשה פתוחה וסתומה

אופן עשיית הפרשיות בתפילין א. פרשה פתוחה - היא פרשה המתחילה בראש השיטה, כשיש ריוח של תשע אותיות בסוף שיטה אחרונה בעמוד הקודם. פרשה סתומה - היא פרשה המתחילה באמצע השיטה, ולפניה ריוח של תשע אותיות. ב. שיעור הריוח של תשע אותיות שבין פרשה לפרשה, למצוה מן המובחר הוא כדי...

יריעות שלמה א – פרק טז – דיני בדיקת סת”ם

א. אף שמעיקר הדין די שהסופר יבדוק את הפרשיות פעמיים שלוש קודם הכנסתן לבתים, מכל מקום הנסיון מוכיח שלא די בזה, אלא בנוסף לכך יש למסור את פרשיות התפילין והמזוזות למגיה מומחה. ונוהגים למסור את הפרשיות לשתי הגהות מלבד הסופר, וכן ראוי לעשות. (עיין בהערה על מי מוטלת חובת ההגהה)....